Om Beyond Frames Entertainment

Beyond Frames Entertainment är ett bolag verksamt inom dataspelsindustrin med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm. Bolagets målsättning är att attrahera kompetenta spelutvecklare med en gemensam vision: att skapa intressanta och roliga spelupplevelser av hög kvalitet baserat på teknologi inom Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR).

Beyond Frames strategi är att samla oberoende spelstudios under samma paraply. Avsikten är att detta ska ske dels genom förvärv av spelstudios, vilka bevisat att de kan utveckla och marknadslansera spel med stor spelglädje, dels genom organisk tillväxt.

Bolaget har ett fokus mot spelutveckling som helt eller delvis tillämpar VR- och AR-teknologi. Bedömningen är att dessa teknologier kommer att leda utvecklingen av nya spel inom VR- och AR-segmentet.

Vision

Att berika människors liv med stark, inlevelsefull underhållning utanför ramarna för tvådimensionella skärmar.

Affärsidé

Beyond Frames bedriver utveckling av digitala spel och underhållning genom ett flertal oberoende studios med fokus på Virtual- och Augmented Reality. Bolaget såväl förvärvar som utvecklar nya studios organiskt.

Affärsstrategi

Bolagets målsättning är att över tid bygga upp ett nätverk av oberoende spelstudios där Beyond Frames är det övergripande paraply inom vilket dessa spelstudios verkar. Inom denna koncern ska kreativa människor kunna fokusera på vad de kan bäst, att utveckla bra spel.

Stöd med koncernövergripande funktioner som exempelvis administration och marknadsföring, finansiering, HR, juridik och förhandlingar med tredje part, såsom plattformsägare, där moderbolaget kan vara en starkare part än en enskild studio erbjuds av moderbolaget. Vidare kan samarbete ske genom gemensam representation på mässor där alla partnerstudios kan marknadsföras tillsammans.

Bolaget sonderar kontinuerligt den skandinaviska marknaden och konstaterar att det finns ett flertal mindre spelstudios som ställer sig positiva till samarbete och att säkra finansiering för framtida projekt. Beyond Frames har en uttalad strategi att främja kreativitet och motivation hos anslutande studios genom att erbjuda ett oberoende kopplat till produktutvecklingen på ett sätt som större aktörer ofta inte klarar av. Produktionsprocesser och arbetssätt för spelutveckling skiljer sig mellan studios och olika entreprenörer. Många erfarna spelutvecklare lämnar större studios just av anledningen att de inte tillåts bygga spel på sitt eget sätt. Bolaget har i pågående diskussioner mött en stark efterfrågan för möjliggheten att få driva utvecklingsprocesser på det sätt som passar teamen bäst. Studios får också behålla sina varumärken för både studion i sig och speltitlarna vilka sedan Beyond Frames hjälper till att marknadsföra. Bolaget är således inte enbart attraktivt ur ett tekniskt perspektiv utan ger också en autonomi och fokus till det som driver entreprenörerna mest.

Många spel lanseras varje år men endast ett fåtal spel genererar större intäkter då konkurrensen på spelmarknaden generellt är hård. Dock bedömer bolaget att konkurrensen inom marknadssegmentet för AR/VR fortfarande är låg på kort- och medellång sikt vilket gynnar bolaget. Då spelutveckling är en kreativ process är det svårt att på förhand avgöra om ett spel kommer slå igenom stort eller få ett mer ljummet mottagande. Det krävs därför ofta att spelutvecklare lanserar många spel för att till slut få till en succé, vilket kräver finansiell uthållighet.

Ur ett investeringsperspektiv innebär Bolagets affärsstrategi även en form av riskspridning eftersom beroendet av enskilda studios och speltitlar minskar. Affärsstrategin kan därför liknas vid en investeringsfond nischad mot VR- och AR-spel.

För mindre spelstudios blir den administration som krävs för att driva företaget en oproportionerligt stor börda, genom att centralisera administrationen frigörs tid för kreativt arbete och spelutveckling. Vidare finns ett värde i att erbjuda erfarenhetsutbyte mellan olika studios så att utvecklare kan lära av varandra.

Bolaget har under 2018 rekryterat flera nyckelpersoner som innehaft nyckelpositioner inom större spelbolag som Dice/Electronic Arts, King och Hazelight. Dessa personer har erfarenhet av strukturerat spelutvecklingsarbete och har varit delaktiga i utveckling och förvaltning av globala spelframgångar. Bolaget letar fortsatt efter erfarna medarbetare och vad Bolaget hittills erfarit lockas ofta kreativa seniora personer av att byta från större spelbolag, som ofta kännetecknas av omfattande byråkrati till att komma tillbaka till den kreativa miljö de en gång började sin yrkesbana. Beyond Frames har som ambition att erbjuda denna kreativa och småskaliga miljö men med fortsatt minimalt inslag av byråkrati och administration.

Buy now