• 2014

  Under hösten 2014 bygger Ricky Helgesson, grundare och styrelseordförande i Beyond Frames, en fungerande VR-spelprototyp som kombinerade ett tidigt Oculus-VR-headset (DK2) med tre iPhones. En telefon i varje hand som handkontroller och en iPhone fastsatt på VR-headsetet för att spåra huvudrörelser. All inbyggd positioneringsteknik i VR-headsetet stängdes av och ersattes av Rickys egenutvecklade med sensordata insamlat från mobiltelefonerna. Detta medförde en spelupplevelse där spelaren kunde röra sig fritt i rummet och även fritt med båda handkontrollerna i rummet (även kallat 6DoF). Denna spelupplevelse är liknande det som Oculus planerar att släppa i sin flaggskeppsprodukt Oculus Quest under våren 2019.
 • 2015

  Ricky Helgesson är med och grundar teknikbolaget Univrses. Det nya teknikbolaget ska ha som syfte att bygga vidare på denna positionsspårningsteknik för mobilt VR i form av egenutvecklade algoritmer (mjukvara) som känner av hur en spelare rör sig i den fysiska omgivningen och skapar samma rörelse i den virtuella världen. För att demonstrera bolagets teknikgenombrott i full skala utvecklade Univrses ett VR-spel vilket blev embryot till spelet Wands.
 • 2016

  Bolaget Multivrses AB grundades (som senare kom att bli Cortopia AB) som en avknoppning av all spelverksamhet från Univrses. Två personer anställs till bolaget och spelutvecklingen av Wands inleds.

  I augusti 2016 släpps VR-spelet Wands som då var ett av världens första VR-spel nära PC-kvalitet på en mobil VR-plattform.

  I december 2016 släpps även Wands på plattformen Google Daydream.
 • 2017

  Wands släpps på fler spel-plattformar, bland annat på Oculus Rift, HTC Vive och kinesiska Pico.

  Spelet belönas i mars 2017 med priset ”Best VR Game 2016” från Mobile Gaming Awards Global (IMGA) i San Francisco. Wands placeras flera gånger som det bäst säljande VR-spelet i olika appbutiker för VR.

  Under sommaren 2017 skapas ett strategiskt samarbete med Init Invest AB. I december 2017 genomfördes sedan en större offensiv nyemission på totalt 21,2 MSEK där Init Invest, och närstående ägare till Init Invest, stod för cirka 94 procent av emissionen. Övriga sex procent tecknades av befintliga ägare, däribland Reaktor Ventures.

  Init Invest hade inför emissionen tillsammans med övriga storägare satt en ny, mer offensiv strategi för bolaget och tog då även ett större ansvar för att säkerställa finansiell uthållighet. Med det nya kapitalet läggs en finansiell grund för att utveckla bolaget ytterligare med fler spel och rekrytering av nya topptalanger från spelbranschen.
 • 2018

  Under inledningen av 2018 läggs stort fokus på att attrahera senior industrikompetens och flera nyrekryteringar genomförs. Bolaget ändrar även strategi, från att ha varit en renodlad spelstudio till att sträva mot att bli ett spelkonglomerat med ägande i flera spelstudios inom VR och AR. Beslut tas om börsnotering i syfte att underlätta nyckelrekryteringar och kommande förvärv.

  I april 2018 skapas koncernen, moderbolaget döps om till Cortopia Group AB, och det nya dotterbolaget Cortopia AB bildas. Verksamheten kopplad till spelutveckling överförs till dotterbolaget genom en inkråmsöverlåtelse. Denna förändring görs i syfte att renodla moderbolaget till att bli ett övergripande koncernmoderbolag som i sin tur kommer äga flera av varandra oberoende spelstudios, varav Cortopia utgör en av dessa studios.

  Senare i april 2018 träffar bolaget en överenskommelse om att förvärva 51 procent av aktierna i spelstudion Zenz VR. Förvärvet slutfördes i oktober 2018. Zenz VR har utvecklat tre spel, HordeZ, X-fire VR och Xion. HordeZ är en ”Zombie shooter” och bolagets mest sålda spel det är lanserat både som singleplayer på Steam och för arkadhallar i Asien. Xion är bolagets senaste spel som släpptes under hösten 2018 det är ett spel där spelaren kör ett rymdskepp i VR och har tagits emot mycket väl bland spelare.

  Den 30 april 2018 genomförs ytterligare en riktad nyemission i syfte att ännu snabbare kunna accelerera R&D i de snabbt växande VR- och AR-marknaderna. Marknaden för mobilt AR har visat sig utvecklas snabbare än bolaget tidigare prognostiserat, drivet av Apple och Google. Den större delen av emissionen, cirka 91 procent, tecknades av Init Invest och närstående ägare. Cirka fyra procent tecknades av tillträdande VD Johan Larsson och resterande del av emissionen tecknades av Reaktor Ventures.

  Facebook-ägda Oculus lanserar den 2:a maj 2018 världens första all-in-one-headset för VR för $199. Bolagets spel Wands blev då utvald som launch title för Oculus Go i ett unikt samarbete där speltitelns logotyp placerades på kartongen för det nya headsetet Oculus Go som säljs i 22 länder. Wands var en av tolv appar som Oculus valt ut att framhäva, övriga var bland annat Facebook och Netflix.

  Den 1:a augusti 2018 tillträder Johan Larsson formellt som VD. Johan rekryteras från Nordea där han haft höga chefspositioner. Johans primära uppgift är att ansvara för att bygga upp en robust företagsstruktur med flera fristående spelstudios och att lyfta av studios arbetsuppgifter som inte är kopplat till kärnverksamheten för att öka studios produktivitet och kreativitet. Koncernövergripande funktioner är exempelvis administration, marknadsföring, finansiering, HR, juridik och förhandlingar med tredje part.

  I september 2018 namnändras Bolaget till Beyond Frames Entertainment AB (publ).

  I oktober 2018 ingås ett avtal Handelsbanken Fonder AB innebärande att Handelsbanken Microcap Sverige kommer delta i en riktad nyemission av aktier uppgående till 5 MSEK i samband med börsnoteringen, villkorat av att bolaget noteras. Skälet bakom emissionen är att styrelsen anser att SHB Fonder är en strategisk investerare av större betydelse. Med det kapital som emissionen inbringar avser bolaget att förvärva effektiva spelstudios samt upprätthålla en hög lanseringstakt av nya spel.
Buy now