WE USE COOKIES

We are using third-party cookies in order to personalize your experience better.

Read more
Allow
actionCAREER

Game News

Home / Game News / Kallelse till årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB

Share

Kallelse till årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB

Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB, org.nr 559058-8322, kallas till årsstämma i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm, måndagen den 3 juni 2019 kl. 14:00.

Kallelse till årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB

Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB, org.nr 559058-8322, kallas till årsstämma i bolagets lokaler på Tjurbergsgatan 29 i Stockholm, måndagen den 3 juni 2019 kl. 14:00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 27 maj 2019, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 27 maj 2019.

Anmälan ska göras via e-post till ir@beyondframes.com eller brevledes till Beyond Frames, Tjurbergsgatan 29, 118 56 Stockholm. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.rösträttsregistrering, måste i god tid före den 27 maj 2019, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.beyondframes.com.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman;

 2. Val av ordförande vid stämman;

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

 4. Godkännande av dagordning;

 5. Val av en eller två justeringsmän;

 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;

 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;

 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode;

 13. Val av styrelseledamöter och revisorer;

 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission av aktier;

 15. Avslutande av stämman.

Aktieägarnas beslutsförslag

Punkt 11: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Aktieägarna föreslår att bolagets styrelse ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter. Aktieägarna föreslår vidare att bolaget ska ha en (1) revisor.

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Aktieägarna föreslår att ett fast arvode om totalt 168 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, motsvarande 46 500 kronor per ledamot. Aktieägarna föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13: Val av styrelseledamöter och revisorer

Aktieägarna föreslår att styrelsen ska bestå av Ricky Helgesson, Daniel Drambo, Mikael Söderström och Robert Liljeson genom omval. Aktieägarna föreslår vidare att Ricky Helgesson omväljs till styrelsens ordförande. Aktieägarna föreslår vidare att omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn Gabriella Hermansson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor).

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Ricky Helgesson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att årets negativa resultat, uppgående till 9 455 000 avräknas mot balanserat resultat och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2018. Efter föreslagen disposition uppgår fritt eget kapital till 43 589 000.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission av aktier.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst tjugo (20) procent av det totala antalet aktier som är utestående när bemyndigandet tas i anspråk första gången.

Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom apport eller kvittning av fordran på bolaget.

Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkt 14 beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission av aktier fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 12 519 760 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.litium.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm, maj 2019

Styrelsen

Related News

Beyond Frames till GDC

Vi skickar i år representanter för Cortopia och Zenz till Game Developers Conference, som är världens största konferens för professionella spelutvecklare och hålls i San Francisco i mars.

Continue Reading

Vår strateg Ola Björling i podcasten Spelskaparna

Olle Landin från podcasten Spelskaparna intervjuade Beyond Frames strateg Ola Björling. Lyssna på hans tankar om VR som medium, produktionsteknik, hantverk, berättande, realism, och den framtid som väntar oss.

Continue Reading

Intervju - Tre anledningar att investera i vårt bolag

Beyond Frames Entertainment är ett svenskt bolag inom spelindustrin, vars strategi är att förvärva och utveckla oberoende spelstudios som har bevisat att de kan utveckla och marknadslansera spel med stor spelglädje, samt bygga upp nya spelstudios organiskt.

Continue Reading

Follow Us For More News

Facebook
Youtube
Twitter
Linkedin

Sign Up to our Newsletter

Get the greatest and latest B2B news about Beyond Frames, our products and campaigns by signing up for the newsletter below. For investor related news (in Swedish), please sign up for news letter in our newsroom here.

Sign Up
By subscribing, you agree to receive emails from us. Please review ourprivacy policyfor more information. You can unsubscribe at any time.