Down the Rabbit Hole släpps i 90 Hz på Facebooks Oculus Quest 2
februari 19, 2021
Carly and the Reaperman lanseras på Oculus Quest den 15 april
mars 16, 2021

Bokslutskommuniké 2020 – Stark tillväxt och positivt rörelseresultat

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2020

• Nettoomsättning 4 297 TSEK (1 407), en ökning med 205 % i förhållande till Q4 2019
• Rörelseresultat före avskrivningar och andelar i intressebolags resultat (EBITDA) 1 621 TSEK (-1 958)
• Resultat efter finansiella poster 591 TSEK (-4 145)
• EBITDA per aktie 0,11 SEK (-0,15)
• Resultat per aktie 0,04 SEK (-0,32)
• Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 18 749 TSEK. Detta kan jämföras med 5 328 TSEK vid utgången av föregående kvartal
• Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i koncernen uppgick vid kvartalets

Buy now