Cortopia Studios nya spel “Down The Rabbit Hole” annonseras på Gamescom i Köln.
augusti 20, 2019
Cortopia lanserar WANDS på Oculus Quest
september 20, 2019

Delårsrapport Q2, 2019

Andra kvartalet 2019

Nya spellanseringar närmar sig

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 469 TSEK. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -4 103 TSEK. Likviditeten i koncernen uppgick vid kvartalets utgång till 17 957 TSEK. Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i koncernen uppgick till 36 140 TSEK och 2,82 kr per aktie.

Väsentliga händelser under perioden

Beyond Frames har förvärvat 55% av VITEI Sweden. Betalning sker med 1,1 MSEK i kontanta medel genom riktad nyemission till VITEI Sweden samt med 138 017 nyemitterade BFE-aktier med

Buy now