Nytt antal aktier efter registrering hos Bolagsverket
november 17, 2020
Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)
november 27, 2020

Delårsrapport Q3 2020 – Intäkter upp 222 % och positivt EBITDA

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2020

• Nettoomsättning 2 746 TSEK (854), en ökning med 222 % i förhållande till Q3 2019
• Rörelseresultat före avskrivningar och andelar i intressebolags resultat (EBITDA) 1 045 TSEK (-2 737)
• Resultat efter finansiella poster -5 139 TSEK (-3 911)
• Justerat resultat efter finansiella poster* -1 429 TSEK (-3 911)
• EBITDA per aktie 0,08 TSEK (-0,21)
• Resultat per aktie -0,40 SEK (-0,30)
• Justerat resultat per aktie* -0,11 SEK (-0,30)
• Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 5 328 TSEK. Detta kan jämföras med 5 299 TSEK vid

Buy now