Beyond Frames Entertainment förvärvar 55% av VITEI Sweden
maj 24, 2019
Kommuniké från årsstämma i Beyond Frames Entertainment AB
juni 13, 2019

Q1 – Positiv inledning av året, Wands har toppat försäljningslistorna och omsättningen ökar

Första kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 792 TSEK, (upp 56,5% jmf med 506 TSEK i Q4 2018).
· Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -3 383 TSEK (-3 665 TSEK i Q4 2018).
· Likviditeten i koncernen uppgick vid kvartalets utgång till 25 697 TSEK (30 336 TSEK i Q4 2018)
· Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i koncernen uppgick till 37 640 TSEK och 3,01 kr per aktie (40 900 TSEK och 3,27 kr per aktie i Q4 2018).

* Jämförelsetalen är mot Q4 2019 då koncernen bildades under 2018

Väsentliga händelser

Buy now