Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)
november 27, 2020
Kommuniké från extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)
december 14, 2020

Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Rättelse

Datumet fredagen den 4 december 2020 angavs på tre ställen i kallelsen men skall vara torsdagen den 3 december 2020. I rättelsen nedan framgår korrigerade stycken, liksom i den korrigerade kallelsen nedan, samt i den korrigerade, bifogade kallelsen.

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdagen den 3 december 2020, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast kl 18.00 torsdagen den 3 december 2020.

För att ha rätt att delta i

Buy now